Информация

Адрес

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого 27а

Телефон

(061) 286-24-72
(061) 270-165-1 - телефон довіри

E-mail

nadiya165@ukr.net

Сайт

nadiya.zp.ua

Батьківська сторінка

ВИТЯГ зі СТАТУТУ закладу

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками навчально-виховного процесу у ЦРД "Надія" є: діти, директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безоплатна дошкільна освіта;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • здоровий спосіб життя;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України

  Права батьків та осіб, які їх замінюють:

 • обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЦРД "Надія";
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

  Обов’язки батьків, або осіб які їх замінюють:

 • забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЦРД "Надія" у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти ЦРД "Надія" про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан, створювати належні умови для розвитку природних здібностей, нахилів та задатків дітей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних і історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • інші обов’язки, що передбачені законодавством України.    

  Відвідування дитиною ЦРД "Надія" не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 

Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного ДНЗ та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного державного (комунального) дошкільного навчального закладу до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного ДНЗ заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник державного (комунального) дошкільного навчального закладу впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного ДНЗ із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із державного (комунального) дошкільного навчального закладу до іншого державного (комунального) дошкільного навчального закладу відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі у літній період та у таких випадках:

у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі до кінця літнього періоду.

Відрахування вихованців з державного (комунального) дошкільного навчального закладу може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник державного (комунального) дошкільного навчального закладу зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) дошкільного навчального закладу з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із ДНЗ здійснюється відповідним наказом керівника ДНЗ.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) дошкільного навчального закладу такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних дошкільних навчальних закладів визначається їх засновником (засновниками).

КОНСУЛЬТАЦІЯ В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ ЩОДО ДІЙ З ЗАЯВКАМИ

Батьки можуть отримати консультацію у телефонному режимі щодо дій з заявками за телефоном +3(8066)8273543 (Галина Вікторівна)

по вівторках з 14.00 до 16.00 та четвергах з 09.00 до 12.00.